Et instrument for å utfordre moderniteten...

Stetind i Tysfjord (1392 moh) ble kåret til Norges nasjonalfjell i 2002. Foto: Willy Haraldsen/Scanpix


Den frie naturens framtid:


Filosofi (verdiorientert) + Økologi (objektivit) = Øko-filosofi

Gleden ved å leve naturvennlig...Vi mennesker står overfor store, framtidige utfordringer. Visjonen med prosjektet ”Gleden ved å leve naturvennlig” er at det er mulig å endre tenke- og handlemåte med gleden som drivende kraft.

Den internasjonale debatten fokuserer for tiden på klimakrisen. Vår forståelse av den globale klimakrisen er at jordens befolkning ikke vil lykkes i arbeidet med å stabilisere klimaet uten at vi legger om vårt forbruk. Det vil si en omlegning til naturvennlige levemåter.

Vår kulturkrets (Europa, USA og Japan) som kun utgjør en sjettedel av jordas befolkning, har allerede disponert hele klodens økologiske kapasitet og således fratatt et flertall av jordens befolkning sine utviklingsmuligheter.

Det må treffes internasjonale, forpliktende avtaler som reduserer klimagassutslippene. Skal en lykkes i dette arbeidet, må det imidlertid etableres en bred internasjonal opinion som støtter og utfordrer alt politiske lederskap, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, til å ta de nødvendige, politiske beslutninger.

Å løse klimakrisen er eksistensielt for menneskeheten. Alvoret i situasjonen utfordrer det enkelte menneske intellektuelt og verdimessig. Et hvert ansvarlig menneske bør ta inn over seg forpliktelsen til å sette seg inn i de langsiktige konsekvenser av vår levemåte og de følgene dette vil få for kommende generasjoner, den fattige del av jordens befolkning og for urbefolkningen.

De store forskjeller i forbruk av jordens energiressurser mellom befolkningsgrupper kan ikke forsvares lenger. Vår kulturkrets må redusere sitt forbruk av ikke fornybare energikilder for å gi plass til økt levestandard for andre store befolkningsgrupper.

Vi trenger en opinion som står samlet og viser sin støtte til en naturvennlig samfunnsutvikling. Råd for øko-filosofi har formulert en erklæring – Stetinderklæringen - som et tiltak for å få fortgang i bestrebelsene med å danne en bred opinion. Vi vil med denne erklæringen oppmuntre til at den enkelte synliggjør sin verdiorientering.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vår generasjons høye forbruk av fossilt brensel er intet mindre enn et svik i forhold til kommende generasjoner. Naturødeleggende utslipp av klimagasser på grunn av vårt forbruk av slikt brensel må reduseres vesentlig i løpet av kort tid.

Den globale temperaturøkningen er kun et symptom.  Årsaken er menneskets søken etter stadig økt kjøpekraft som har ført til en uakseptabel høy vekst i forbruk av ikke fornybare energikilder.

Råd for øko-filosofi vil derfor be alt politiske lederskap, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt erkjenne og ta konsekvensene av at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og menneske og dermed for alt liv på jorden.

Vi må få muligheten til å oppdage gleden ved å leve naturvennlig.

 

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

 

Børge Dahle Øystein Dahle Nils Faarlund Aage Jensen

Siri Næss Sigmund K. Setreng

Finn Wagle


http://www.councilforecophilosophy.com

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.